Skip to main content

Město zveřejnilo novo podobu Sítenského mostu. Bohužel setkání, na kterém měl návrh prezentovat architekt Pleskot nové vedení města zrušilo, stejně tak byla zrušena výstava, která měla být v údolí umístěna a znázorňovat historii, současnost i budoucí podobu mostu.

Takto si můžete prohlédnout návrh nové podoby Sítenského mostu a jeho okolí alespoň virtuálně. Pokusím se vše popsat tak, jak byl návrh prezentován při předání v září.

Historie

Sítenský most přemosťuje údolí od roku 1966. Spojuje staré Kladno a sídliště Sítná a Kročehlavy, přičemž jeho role v současném dopravním systému je nezastupitelná. Architektura mostu je relativně kvalitní, ale konstrukční řešení je spíš výslednicí toho, co bylo v dané době možné vytvořit.

Železobetonová konstrukce je téměř za hranicí živostnosti. V na konci roku 2018 statik rozhodl, že most by měl být do pěti let nahrazen konstrukcí novou. V roce 2019 proběhlo několik průzkumů ze kterých vyplynulo, že oprava stávající stavby není možná. Ocelové výztuhy, které v mostě mají být jsou vyrezlé, sloupy jsou potom vysápány struskou a není možné je využít pro novou stavbu.  Nepomohlo ani to, když byly v roce 2017 závěry mostu které mají být flexibilní, vyfrézovány a přelity asfaltem.

Most v roce 2019 prošel nejnutnější opravou, kdy bylo vyčištěno odvodnění, byla snížena maximální tonáž pro vozidle na mostě a začalo se pracovat na novém.

Dali jsme dohromady tým složený z architektů, statika a dopravních inženýrů a začalo se pracovat na zadání podle kterého měl být připraven návrh nové podoby mostu.

Zadání bylo nastaveno tak, aby architekt, kterého jsme vybrali dostal co možná největší tvůrčí volnost. Cílem bylo abychom tady měli kvalitní stavbu, která nebude náročná na údržbu a vydrží více než sto let. Výsledek tomu odpovídá.

Architektura mostu – Koncepce přemostění

Přemostění údolí jedním obloukem, jedním konstrukčním krokem bylo vždy ideálem. Nejinak je tomu i dnes. Čistě betonové řešení by ale obloukovou konstrukci v relativně mělkém údolí neumožnilo, proto bylo zvoleno řešení, které kombinuje beton a ocel. Vznikl tak most pro Kladno – město oceli.

Konstrukční řešení

Spojení výhod ocele a betonu tímto způsobem není v našich končinách obvyklé. Nicméně není technicky nemožné ani neúměrně nezvyšuje cenu výsledné stavby. Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení bude možné z údolí odstranit nosnou konstrukci a celé ho takzvaně otevřít. Jak vidíte konstrukce je tvořena ze tří částí.

Ve spodní části je nosný ocelový oblouk. Možná symbolicky odkazující k začátku hutnictví na Kladně. Tedy k devatenáctému století, kdy byla ocel pro mostní konstrukce hlavním konstrukčním prvkem.

V horní části je potom tenká monolitická betonová deska. Beton byl přitom materiál, který se stal symbolem století dvacátého tedy doby kdy Kladno zažilo svůj největší rozvoj.

Obojí se spřaženo subtilními táhly jejichž správná konfigurace je klíčem k vyladění statiky celé konstrukce. Prostřední vrstva je potom tím, co symbolizuje století jednadvacáté. Síly v táhlech budou při stavbě měřeny tenzometry, přičemž je nutné ladit všechny síly současně. Dosáhnout ideální konfigurace táhel je možné jen díky moderní technice.

Díky navrženému řešení bude celá konstrukce v reálu působit ještě vzdušnějším dojmem než na přiložených náhledech.

Veškeré detaily jsou navrženy s ohledem na minimální nároky na údržbu.

Shora potom vidíme, že fakticky jde o dvě mostní konstrukce. Takové řešení přináší dvě výhody. Tou první je možnost zachovat při výstavbě průjezdnost. Duhou výhodou je, že mezi mosty bude dvoumetrová mezera, která do údolí propustí sluneční paprsky a déšť. Nebude tam tedy charakteristická tma a sucho.

Prostě vše vzdušené lehké, vzdušné ale přitom funkční.

Dopravní řešení

Nový most je navržen tak aby bylo možné zachovat stávající dopravní režim. Tedy dva jízdní pruhy každým směrem.

Cílem bylo vytvořit most který bude dobře vypadat a bude sloužit jak motoristům, tak pěším a cyklistům. Na mostě vzniknou široké městské prostory s výhledy do okolní krajiny. Směrem do údolí má být postavena schodiště, které mají nabídnout možnost využití prostoru pro volnočasové i kulturní aktivity.

Samozřejmostí je potom zajištění bezbariérového propojení mezi oběma stranami předmostí a údolím.

Horkovod

Soustava teplovodů na Kladně má jedno úzké místo, a to je pod Sítenským mostem. S architektem jsme se dohodli, že horkovod nepovede pod mostem a v rámci stavby si městská firma TEPO zajistí jeho posílení a přeložku pod zem.

Zabezpečení

Kvůli nešťastným událostem z minulých let, jsme chtěli, aby nový most byl zabezpečen proti pádu i proti případným skokanům ale aby takové zajištění nepůsobilo rušivě. Vznikl tak unikátní záchytný systém, který je připevněný pod mostní konstrukci a neruší výhled do okolní krajiny.

Cena

Ač se původní odhady pohybovaly kolem tří set milionů korun. Odhad ceny za demolici, stavbu nového mostu i návazností na okolní krajinu je kolem 237 milionů.

Závěr

Celou studii najdete na fotografiích v tomto článku.

Je mi líto, že vám nemohl novou podobu mostu představit sám autor. Určitě by to bylo poutavější, detailnější prostě tak jak to má být. Doufejme, že most vznikne tak jak byl navržen, tedy že do původního návrhu nezačnou zasahovat politici, většinou to není k užitku.

Důležité nyní je zajistit správnou koordinaci stavby s dalšími záměry na území města. Stavba musí být zahájena v roce 2022. Pokud se tak nestane, v tom lepším případě, hrozí Kladnu významné dopravní komplikace.